Mục tiêu

  1. Quy định về quản lý, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp và sử dụng tem nhãn, bao bì cho sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Bánh tẻ Làng Chờ – Yên Phong – Bắc Ninh”.
  2. Minh bạch hóa hoạt động quản lý, cấp và sử dụng tem nhãn theo tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, sản xuất và kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận.
  3. Bảo đảm tem nhãn chỉ sử dụng cho sản phẩm đã được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; số lượng tem nhãn được cấp tương ứng với sản phẩm đủ điều kiện mang nhãn hiệu chứng nhận “Bánh tẻ Làng Chờ – Yên Phong – Bắc Ninh”.
Share:

Author: admin