Quản lý việc cấp và sử dụng tem nhãn

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc dán tem nhãn lên bao bì sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận theo quy định tại Quy chế này.

– Danh sách các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp tem nhãn và số lượng tem nhãn được cấp phải được thông báo công khai.

– Việc cấp – nhận, cấp – nhận bù, hoàn trả tem nhãn phải được ghi chép trong “Sổ theo dõi tem, nhãn” của Tổ chức chứng nhận.

Share:

Author: admin