Nguyên tắc xử lý đối với các hành vi vi phạm

  1. Mọi hành vi vi phạm Quy chế này phải được xử lý kịp thời, nhanh chóng.
  2. Tổ chức chứng nhận là thực thể có quyền xử lý hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng khác xử lý các hành vi vi phạm Quy chế.
  3. Các hành vi vi phạm sẽ được xử lý theo các hình thức sau:
  4. Nhắc nhở, khiển trách;
  5. Lập biên bản và cảnh cáo;
  6. Thu hồi, đình chỉ có thời hạn việc sử dụng tem nhãn (từ 6 tháng đến 24 tháng);
  7. Phạt hành chính, tịch thu tang vật vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
  8. Đối với các hành vi vi phạm việc sử dụng tem nhãn không thuộc địa bàn huyện Yên Phong thì trình tự, thủ tục xử lý vi phạm được thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 và các quy định khác của pháp luật.
Share:

Author: admin