Hành vi vi phạm

  1. Các hành vi sau đây được coi là vi phạm Quy chế này:
  2. Sử dụng tem nhãn khi chưa có sự cho phép của Tổ chức chứng nhận;
  3. Sử dụng tem nhãn cho các sản phẩm không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Bánh tẻ Làng Chờ – Yên Phong – Bắc Ninh”.
  4. c. Cho, vay mượn, nhượng bán, sao chép tem nhãn đã được cấp dưới mọi hình thức.
  5. d. Làm giả tem nhãn.
  6. Việc sử dụng tem nhãn nhưng không nhằm mục đích kinh doanh hoặc không làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của nhãn hiệu chứng nhận “Bánh tẻ Làng Chờ – Yên Phong – Bắc Ninh” thì không bị coi là hành vi vi phạm.
Share:

Author: admin