Giải quyết khiếu nại

  1. Tổ chức chứng nhận có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý hoặc báo cáo các cơ quan có liên quan giải quyết mọi khiếu nại của người sử dụng tem nhãn hoặc các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan đến thực hiện Quy chế.
  2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại tố cáo đối với việc sử dụng tem nhãn được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các quy định khác của pháp luật.
Share:

Author: admin