Cơ quan quản lý cấp tem nhãn

– Tổ chức chứng nhận có thẩm quyền quản lý, xem xét, cấp quyền sử dụng tem nhãn “Bánh tẻ Làng Chờ – Yên Phong – Bắc Ninh”.

– Chỉ các loại tem nhãn do Tổ chức chứng nhận phát hành và cho phép phát hành mới có giá trị.

– Quy trình cấp tem nhãn được quy định cụ thể tại Quy chế này.

Share:

Author: admin